Strechy ELEMENT - ľahká strešná krytina COVER

Záručné podmienky a podmienky garancií

Táto záruka sa vzťahuje len na výrobky výrobcu ELEMENT, s.r.o., výroba systémov z plechu a doplnkov vyrábaných výrobcom ELEMENT, s.r.o. (strešné krytiny, trapézové plechy, odkvapové systémy a doplnky).

ELEMENT, s.r.o. (ďalej len „výrobca“) dáva záruku na systémy vyrábané z pozinkovaných lakovaných plechov v prevedení 5-7 mic. priemer + 20 mic. polyester (45 mic. pural).

Uvedená kvalita musí byť potvrdená na dokladoch od výrobcu a kupujúci je povinný to pri prevzatí skontrolovať (inak záruka nemusí platiť).

ELEMENT, s.r.o., výrobca systémov z plechu ďalej poskytuje garanciu na uvedené výrobky v rozsahu:

 • 30 rokov záruka na neprehrdzavenie (nevzťahuje sa v prípade mechanického poškodenia pri montáži)
 • 10 rokov na povrchovú úpravu: trhliny, praskliny, odlupovanie povrchovej úpravy z plechu, odchýlka odtieňa ktorá presahuje toleranciu v rámci stupnice RAL

„A“ PODMIENKY ZÁRUKY

Výrobky výrobcu nemôžu byť aplikované v akomkoľvek agresívnom prostredí (priemyselné znečistenia, škodlivé vplyvy, soli a iné chemické látky).

Výrobky výrobcu musia byť montované v súlade s odporúčaním výrobcu (sklon strechy, montáž, prevedenie odborne spôsobilou firmou, ktorá je na montáž krytiny zaškolená).

Kupujúci je zodpovedný za to, aby boli z povrchu odstránené všetky predmety, ktoré by mohli akýmkoľvek spôsobom narušiť povrch krytiny, jej vzhľad, prípadne farebný odtieň (strom v blízkosti krytiny, predmety vrhajúce na krytinu tieň atď.)

Preprava a manupulácia sa riadi pokynmi výrobcu. Výrobca dá tieto pokyny v písomnej (ústnej) podobe kupujúcemu pri zakúpení systému.

Doba aplikácie je vo všeobecnosti čo najkratšia, inak však 8 - 10 týždňov od dátumu výroby, ktorý je uvedený na štítku, alebo výrobca ho má vo vlastnej evidencii. Kupujúci je povinný sa týmito pokynmi riadiť.

 

Výrobca odporúča (inak sa záruka nevzťahuje), aby kupujúci zabezpečil:

 • pri skladovaní dlhšom ako je doba aplikácie (8 - 10 týždňov) odvetrávanie jednotlivých platní krytiny
 • prekladať a uložiť krytinu tak, aby nedošlo k poškodeniu trvalou vlhkosťou, ktorá má pri dlhodobom uskladnení vplyv na kvalitu povrchu (ďalej len vetranie)
 • prevzatie strešného systému alebo iných systémov, ktoré u výrobcu objednal a to najneskôr do 4 - 6 týždňov odo dňa výroby. Výrobca pritom nie je povinný vykonávať úkony uskladnenia.

„B“ ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE

na výrobky vtedy, ak nie sú zabezpečené podmienky odstavca „A“ Podmienky záruky.

Ďalej sa záruka nevzťahuje:

 • ak sú výrobky výrobcu aplikované s nezlučiteľnými materiálmi
 • ak bola dodatočne dorábaná časť stavby, kde vznikol rozdiel v odtieni farby
 • na strihanie alebo rezanie hrán (výrobca zakazuje rezať brúsnym kotúčom akúkoľvek krytinu vyrábanú výrobcom), ktoré neboli ďalej nijako ošetrené alebo neboli správne ošetrené vhodným reparačným prípravkom
 • na poškodenie neopatrnou manipuláciou
 • na koróziu spodnej strany krytiny
 • na dôsledky vyššej moci (živelná pohroma, snehová kalamita, silné krupobitie, požiare atď.)
 • na vandalizmus

„C“ UPLATNENIE ZÁRUKY

Záručné konanie začne vtedy, ak bude uplatnená písomnou formou, a budú doložené doklady od krytiny (dodací list, faktúra, výrobný štítok) na identifikáciu potrebnú pre výrobcu. Záruka plynie odo dňa prevzatia výrobku od výrobcu. Záruka sa vzťahuje na výrobok len vtedy, ak bude uplatnená do 10 dní od jej zistenia. Doklady sa musia doručiť do sídla spoločnosti ELEMENT do 15 dní od zistenia, inak reklamačné konanie nemôže byť začaté. Ak sa skončí reklamačná doba, oznámenia vád sa nepovažujú za reklamáciu. Inak sa záruka riadi Obchodným zákonníkom.

 

www.element.sk

Budova COLORMETAL, ELEMENT